Fryzjerskie projekty mentorskie

Fryzjerskie projekty mentorskie

autor: Stefania Dowgiałło-Tabaka | kategoria: szkolenia

Fryzjerskie projekty mentorskie Obserwując od wielu lat rozwój kształcenia zawodowego w Polsce można zauważyć charakterystyczny rozłam pomiędzy uczeniem zawodu w dwóch różnych systemach: szkolnym i rzemieślniczym. Podstawowa różnica polega na tym, że uczniowie zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną zdobywają w szkole, zaś młodociani pracownicy praktyczne umiejętności zawodowe nabywają w zakładach pracy, uzupełniając wiedzę teoretyczną w systemie szkolnym. Oba systemy mają swoje wady i zalety. Można by spierać się, który system jest lepszy, jednak nowoczesne podejście do nauczania zawodu wymaga zniesienia podziałów na rzecz współpracy. Wymaga to poszukiwania wspólnych celów oraz wymiany doświadczeń dla osiągania jak najlepszych efektów kształcenia młodych ludzi.

Wychodząc z takiego założenia, w roku szkolnym 2015/2016 Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie i Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Katowicach nawiązały współpracę mając na względzie podnoszenie jakości kształcenia przyszłych fryzjerów i pogłębienie treści zawartych w podstawie programowej dla kwalifikacji A. 19. Podczas spotkań przedstawicieli szkół ustalono, że współpraca będzie przebiegać poprzez wspólną realizację projektów mentorskich.

Fryzjerskie projekty mentorskie, to cyklicznie organizowane przedsięwzięcia obejmujące różne działania dotyczące zarówno uczniów, jak nauczycieli fryzjerstwa, ukierunkowane na zmianę podejścia do edukacji i sposobu postrzegania procesu uczenia się. Zadaniem projektów jest doprowadzenie do zmiany stereotypu, polegającego na tym, że uczniowie w szkole są nauczani przez nauczycieli, zastępując go uczeniem się w szerokim tego słowa znaczeniu. W takim rozumieniu nauczyciel, instruktor staje się mentorem, osobą, która nie tylko przekazuje wiedzę, ale przede wszystkim inspiruje, udziela rad, kieruje i stymuluje tak rozwojem uczniów, aby nauczyli się samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować informacje, nabywać nowe umiejętności, a także kierować własnym rozwojem. To ważne w branży fryzjerskiej, która rozwija się niezwykle dynamicznie.

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęto realizację pierwszego wspólnego projektu o nazwie „Wymiana doświadczeń zawodowych formą kształcenia i zdobywania umiejętności”, który skierowany jest do uczniów i młodocianych pracowników kształconych równolegle w obu placówkach. W projekcie odchodzi się od idei konkursu, kładąc nacisk na uczenie się poprzez współpracę i osiąganie wspólnie zaplanowanych efektów.

8 grudnia 2015 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie uczniowie obydwu placówek spotkali się w pracowni fryzjerskiej wykonując wspólnie stylizacje fryzur, które uzupełnione zostały makijażem i strojem modelki, zgodnie z wybraną przez siebie porą roku. Samodzielnie zaprojektowane i wykonane fryzury powstały zgodnie z zasadą „wymiany ról” – zatem młodzi adepci sztuki fryzjerskiej byli zarówno modelami jak i fryzjerami. Podczas pracy uczniowie obserwowali siebie wzajemnie i wymieniali uwagi dotyczące technik wykonywania fryzur, stosowania zabiegów oraz uzasadniali celowość podejmowanych działań i zastosowanych preparatów. Nierzadko można było usłyszeć komentarze: „my na pracowni robiliśmy to tak…”, „u nas w salonie robimy to tak..”, „te produkty mają zastosowanie do…”, „ta technika daje lepsze rezultaty….” itp. Współdziałanie w pracy służyło przede wszystkim wzbogaceniu zakresu umiejętności uczniów, a także pozwoliło na rozwijanie ich zainteresowań i talentów.

Następnie uczestniczki i uczestnicy projektu poproszeni zostali do zaprezentowania efektów swojej pracy w przygotowanym uprzednio studiu fotograficznym. Po wykonaniu kilkudziesięciu serii zdjęć i wyselekcjonowaniu najlepszych ujęć skomponowano materiał, który posłużył do opracowania kalendarza na 2016 rok. Na każdej z jego stron znajdują się fotografie uczennic i uczniów z obu współdziałających szkół.

W II etapie zaplanowano cykl szkoleń, prowadzonych przez nauczycieli oraz zaproszoną do współpracy wiodącą firmę fryzjerską. Po każdym ze spotkań uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne podsumowujące szkolenie.

Już pierwsze spotkanie przy pracy nad „Kalendarzem 2016” pokazało słuszność i sens wspólnego przedsięwzięcia.

Do powstania kalendarza przyczynili się:

Mentoring edukacyjny:
Teresa Kulikowska – Jakubik (Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Katowicach)
Małgorzata Richter, Anna Wróbel (Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie)

Zdjęcia, opracowanie graficzne kalendarza:
Tomasz Łakomski (Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie)

Cyfrowa korekta materiału zdjęciowego:
Rafał Filipczyk (Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie)

Organizacja procesu poligraficznego:
Grażyna Otrębska-Łucka (Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Katowicach)

Uczesanie, stylizacja, modeling:
uczennice i uczniowie Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Katowicach i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie.

Na podstawie materiałów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

11 sty 2016