Praktyki zagraniczne przyszłych fryzjerów

Praktyki zagraniczne przyszłych fryzjerów

autor: Stefania Dowgiałło-Tabaka | kategoria: wydarzenia

P1000631Projekt pn. „Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy” realizowany był przez Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie im. Tadeusza Kościuszki w latach 2014-2015.

Uczestnikami projektu było łącznie 20 uczennic klas III Technikum Zawodowego, które kształcą się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Projekt przewidywał 4-tygodniowe praktyki w brytyjskich zakładach fryzjerskich dla dwóch 10-osobowych grup, w nadmorskim mieście Portsmouth. Uczennicami opiekował się nauczyciel z Zespołu Szkół nr 8 oraz przedstawiciel organizacji przyjmującej – Training Vision. Czas trwania praktyk oraz ich program został dostosowany do wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartych w szkolnym planie nauczania w zawodzie – technik usług fryzjerskich. Praktyki zagraniczne, odbywające się w ramach projektu Leonardo da Vinci, były zatem traktowane jako zajęcia objęte programem szkoły realizowanym w kraju.

Celem projektu było promowanie, wśród przyszłych fryzjerów, mobilności na europejskim rynku pracy. Zagraniczne praktyki, potwierdzone dokumentem Europass – Mobliność, stanowią innowacyjne rozwiązanie edukacyjne, w wyniku którego uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, według nowoczesnych standardów, zwiększając tym samym szanse na przyszłe zatrudnienie. Nabyte za granicą nowe doświadczenia zawodowe, wynikające z różnic ekonomicznych, językowych i kulturowych, w przyszłości, przełożą się na łatwość w adaptacji do warunków życia i pracy w krajach UE.

P1000409Uczestnicy projektu poszerzyli także swoje umiejętności o kompetencje społeczne, w tym uczyli się pracy w zespole, radzenia sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych, odpowiedzialności, oceniania panujących stosunków w grupie i umiejętnego organizowania czasu. Zajęcia prowadzone w języku angielskim i kontakty z miejscową młodzieżą były doskonałą okazją do doskonalenia języka konwersacji.
Przed wyjazdem uczennice wzięły udział w zajęciach, których celem było odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, kulturowe oraz językowe. Podczas zajęć językowych doskonaliły podstawowe słownictwo oraz zwroty stosowane w życiu codziennym i zawodowym, które miało ułatwić komunikację w języku angielskim. Natomiast podczas przygotowania kulturowego przyswoiły sobie wiadomości z zakresu historii, kultury, turystyki i gospodarki Wielkiej Brytanii.

P1010252Uczestnictwo w projekcie zagranicznym potraktowano jako wyróżnienie i formę nagrody. Po ukończeniu praktyk uczennice otrzymały, wystawione przez organizację przyjmującą, certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, a także dokument Europass-Mobilność.

Wszelkie koszty związane z organizacją praktyk pokryte zostały z funduszy Programu Leonardo da Vinci, a dotyczyły: ubezpieczenia, kosztów podróży, biletów komunikacji miejskiej, zakwaterowania u rodzin brytyjskich, wyżywienia, organizowanych przez partnera brytyjskiego wycieczek do Londynu, Winchesteru, na Wyspę Wight oraz 5-dniowego kursu językowego.

Uczestniczki projektu powróciły pełne nowych doświadczeń i wrażeń, a to przełoży się na przyszłe działania naszej placówki, która dołoży wszelkich starań, aby edukacja w polskiej szkole nabrała wymiaru europejskiego i budowała wspólnotę bez granic.

Koordynator projektu
mgr Dominika Majkowska

03 cze 2015